Kees van der Staaij (SGP): Zekerheid en flexibiliteit.

Kees van der Staaij is lijsttrekker voor de SGP

Vaste contracten en flexibel werk, ze zijn op de arbeidsmarkt van nu allebei nodig. Voor de continuïteit is vastheid nodig, maar wil je als bedrijf goed in kunnen spelen op ontwikkelingen op de markt, dan moet je ook snel kunnen schakelen. De taak van de  overheid is vooral om de juiste balans te zoeken. Die balans ontbreekt momenteel. Voor vaste banen zijn de regels te ongunstig, voor flexibel werk te gunstig. De verplichtingen bij vaste contracten zijn vaak een molensteen voor werkgevers. Kwetsbare werknemers worden door de hoge bescherming als een groot risico gezien, waardoor hun kansen op werk juist verkleinen. Omgekeerd zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) helemaal niet verplicht sociale zekerheid te regelen. Bovendien is hun belastingdruk laag door aanzienlijke, structurele fiscale voordelen. Die kloof moet dus verkleind worden.

Verkleinen verschillen

Door een basale bescherming van zzp’ers wordt voorkomen dat mensen noodgedwongen als zelfstandige starten. Of dat zij tegen te lage tarieven concurreren door zichzelf te benadelen bij voorzieningen voor ziekte of werkloosheid. Dat levert niet alleen een verstoring van de arbeidsmarkt op, maar kan de overheid op langere termijn ook duur komen te staan als zij direct een beroep moeten doen op de bijstand. Het gaat om een arbeidsmarkt waarop zowel sprake is van eerlijke kansen en concurrentie alsmede ruimte voor ondernemerschap. Nieuwe initiatieven moeten niet onnodig belemmerd worden.

Wat de SGP betreft is het niet het een of het ander: een partij zijn voor ondernemers óf voor werknemers. Een goede arbeidsmarkt is in ieders belang. Doordat het moeilijker is geworden om werknemers te ontslaan, is het nog minder aantrekkelijk om mensen een vaste baan aan te bieden. Het verkleinen van de kloof tussen zelfstandigen en werknemers draagt bij aan een meer gezonde arbeidsmarkt. Jongeren komen dan eerder in aanmerking voor een vaste baan. En oudere werknemers worden dan minder als risico gezien en komen weer sneller aan de slag.

Voorstellen arbeidsmarkt

De SGP heeft daarom de volgende voorstellen:

  • De huidige regeling voor loondoorbetaling bij ziekte is een grote hobbel voor kleine werkgevers om (meer) mensen in dienst te nemen. De verplichtingen van werkgevers voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers om bij ziekte loon door te betalen wordt beperkt tot 1 jaar. Werknemers gaan er, door de collectief gefinancierde inkomenscompensatie, niet op achteruit.
  • Om te voorkomen dat bij ontslag extreme ontslagkosten ontstaan, moet de rechter weer een ruimere mogelijkheid krijgen om tot een evenwichtige belangenafweging van werkgever en werknemer te komen. Het is niet rechtvaardig dat een werkgever bij ontslag slechts bij hoge uitzondering mag afzien van het betalen van een vergoeding. Bijvoorbeeld in situaties van pensionering van de werkgever of wanneer ontslag overwegend aan de werknemer toe te rekenen valt, dient de vergoeding beperkt te kunnen worden.
  • De ketenbepaling dient versoepeld te worden. Er dient ook meer wettelijke ruimte te komen voor bijzondere situaties als vervanging wegens ziekte in het onderwijs.
  • Zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Dat hoeft niet per se een verzekering te zijn. Ook op andere manieren kunnen zzp’ers een minimum aan sociale zekerheid opbouwen.  Zzp’ers moeten daarvoor wel eerlijke kansen krijgen op een toereikende arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Barrières bij het doorontwikkelen van zzp’er naar ondernemer met personeel worden zoveel mogelijk weggenomen. Er komt een fiscale korting van 2.500 euro voor de eerste werknemer van startende bedrijven om risico’s te compenseren bij het in dienst nemen van personeel.
  • Zzp’ers worden niet verplicht om via een pensioenfonds een oudedagsvoorziening op te bouwen. Pensioenopbouw is mooi, maar er kan natuurlijk best gepraat worden over de manier waarop. Het is winst als het opbouwen van een oudedagsvoorziening niet alleen plaats kan vinden door het storten van geld in een fonds. Andere mogelijkheden zijn het aflossen van de schuld op de eigen woning of het investeren in een onderneming. Maar zzp’ers die wél willen intekenen op een collectieve regeling, moeten daarvoor ruimte krijgen. Eventuele belemmeringen voor hen moeten worden weggenomen.

Lagere lasten, minder rompslomp

De SGP staat voor lagere lasten. Hiermee bedoelen we allereerst lagere lasten op arbeid, winst en vermogen. Maar ook: minder rompslomp. Regels en registratie kunnen nuttig zijn, maar doorgeschoten regeldrift schaadt.

  • De vennootschapsbelasting wordt fors verlaagd. Voor de vereenvoudiging van het belastingstelsel wordt het aantal uitzonderingen op belastingafdracht verminderd. Deze maatregel is niet bedoeld om te bezuinigen: het budget wat hiermee vrijkomt wordt gestopt in tariefsverlaging. Naast deze lastenverschuiving vindt een verdere tariefsverlaging plaats, zodat de gemiddelde lastendruk daadwerkelijk naar beneden gaat.
  • Ondernemers in (tijdelijke) moeilijkheden moeten de keus hebben tussen voorwaartse of achterwaartse verliesverrekening. Dit is in het bijzonder belangrijk voor de landbouwsector.
  • De lasten op arbeid worden fors verlaagd. Het aannemen van personeel wordt hierdoor aantrekkelijker.
  • De SGP zet zich al jaren in voor het schrappen van onnodige regels en minder rompslomp. Mensen moeten meer lucht krijgen. En hun tijd kunnen besteden aan het échte werk.

Ondernemers vormen de motor van onze economie. De SGP staat voor lagere lasten en een goed evenwicht in belangen van werkgevers en werknemers. Daar vaart iedereen wel bij.

Related Articles

laatste artikelen

TWITTER

Gezocht => zie https://www.zipconomy.nl/werken-bij-zipconomy/ (en wie het wordt of wie iemand weet die het wordt mag een training volgen bij de @Bladendokter ;)

Knip de door min @karienvangennip (aangekondigde) Wet VBAR in tweeen. Dat komt er sneller een oplossing voor kwetsbare zzp'ers, stelt @hugojanruts. Goed idee @TvOostenbruggen @AnneMarijke1971 @ThierryAartsen @leondejong @bartvankent @mpatijn @MonaKeijzer ?

De uitslag onder zelfstandig professionals geeft ander beeld dan landelijk. Maar ook daar flinke verschuivingen tov vergelijkbaar ZIP-onderzoek in 2017: VVD grootste, Volt verrassende no 2. , NSC op 3 en PvdA/GL op nu 4. (fors verlies D66 en CDA). Lees meer=>…

Meer laden