INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

De wet DBA van tafel, publieke basisvoorzieningen voor alle werkenden en leerpaden-traject voor personeelstekorten. Na lang wachten heeft de partij van Pieter Omtzigt haar partijprogramma gepresenteerd.

De wet DBA van tafel

Volgens Nieuw Sociaal Contract zou de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) het beoogde doel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan niet werken. De partij pleit voor een nieuwe regeling die voor zowel werknemers en werkgevers, als voor toezichthoudende instanties, zekerheid biedt. De partij wil een scherpere scheiding tussen werknemers en ondernemers dan het huidige plan van minister Van Gennip.  

Daarnaast volgt de partij van Pieter Omtzigt nauwgezet de adviezen van de Commissie Borstlap. Daarmee richt hij zijn pijlen vooral op meer dienstverbanden en minder flexwerk. Zo moet uitzendarbeid voorbehouden zijn aan “piek en ziek”. NSC wil ook dat de fiscale en sociale behandeling van medewerkers, uitzendkrachten en zelfstandigen zoveel mogelijk gelijk wordt  getrokken. Hierdoor zouden uitzendbureaus en zelfstandigen niet meer met medewerkers concurreren op arbeidsvoorwaarden. 

Basisstelsel alle werkenden

In navolging van veel andere partijen wil het Nieuw Sociaal Contract dat er een publieke basisvoorziening voor sociale zekerheid komt voor alle werkenden, ook voor zelfstandigen. Hierbij volgen zij de voorstellen van de eerder genoemde Commissie Borstlap. Daarbij willen zij ook onderzoeken of werknemersverzekeringen nog toereikend zijn als manier om “beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare risico’s af te dekken”, zoals arbeidsongeschiktheid, ziekte en langdurige werkloosheid.

Verder willen zij dat het wettelijk minimumloon in de loop van 2024 ‘herijken’ bij de implementatie van de Europese richtlijn over het minimumloon. Het minimumjeugdloon wil de partij behouden, maar dit dichter bij het volwassenen minimumloon brengen. 

Hernieuwd aanvalsplan

De partij wil de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren waar grote tekorten zijn (onderwijs, zorg) deels verhelpen met een ‘leerpaden’-traject naar Deens model. Hierbij stellen gemeente en UWV middelen ter beschikking om meer geschikt personeel voor deze tekorten te verhelpen. 

Ook wil de partij de mogelijkheid om te werken voor asielzoekers met een zeer grote kans op een verblijfsstatus vergroten. Daarnaast willen zij een ‘hernieuwd aanvalsplan’ voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt realiseren. Hiermee willen zij het voor werkgevers gemakkelijker maken om deze mensen in dienst te nemen, onder meer door omscholing, no-riskpolis, loonkostensubsidie en jobcoaching.

Arbeidsmigratie

Nieuw Sociaal Contract wil strikte eisen gaan stellen aan de arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten. Zij pleiten daarnaast voor een betere regulering van de uitzendsector en een “harde aanpak van malafide uitzendconstructies.” Hoe zij dit willen toepassen, bijvoorbeeld of zij een certificaat willen ontwikkelen of dat zij kiezen voor een keurmerk, maakt de partij nog niet duidelijk. Er is strenge handhaving nodig in de sectoren waarin arbeidsmigranten veel vacatures vervullen. Hierbij moet de toegevoegde waarde aan de Nederlandse welvaart een belangrijk criterium worden. 

Daarnaast wil de partij onderzoeken hoe zij meer grip kunnen krijgen op arbeidsmigratie binnen de EU. De partij is van mening dat lidstaten enige controle moeten krijgen in het verkeer van personen binnen de Unie. Arbeidsmigranten buiten de EU wil de partij controleren door middel van een puntenmodel naar het Canadees model, waarbij onder andere leeftijd, opleidingsniveau, ervaring en talenkennis worden meegewogen. Ook de instroom van expats wil de partij verminderen, onder andere door de fiscale voordelen van expats te verminderen.

AANVULLENDE ARTIKELEN