INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

Een publieke voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle zelfstandigen, pilots met het basisinkomen en minder verschillende soorten arbeidscontracten. Dit zijn enkele standpunten over de arbeidsmarkt in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Voor een politieke partij is het een nachtmerrie: vlak voor de verkiezingen in een mediastorm terecht komen. Bij de Partij voor de Dieren werd het werkelijkheid, toen lijsttrekker Esther Ouwehand in een conflict belandde met het partijbestuur. Het leidde de aandacht af van hun (concept-)verkiezingsprogramma ‘Een wereld te herwinnen!’ In dat verkiezingsprogramma laat de Partij voor de Dieren zien flinke ambities te hebben als het gaat om de toekomst van werk. 

Zo pleiten ze voor een ‘Economische Systeemverandering’, waarin we ‘werken om te leven, niet leven om te werken’. Concreet betekent dit onder andere dat de PvdD het minimumloon wil verhogen naar €16 per uur, ter compensatie voor de hogere kosten voor levensonderhoud vanwege de verhoogde inflatie. Daarnaast wil  de partij dat het minimuminkomen meebeweegt met toekomstige inflatie. Ook wil ze het minimumjeugdloon verlagen van 21 naar 18 jaar. 

Voorziening arbeidsongeschiktheid en pensioen voor zelfstandigen

Zelfstandigen hoeven volgens de PvdD niet hun sociale zekerheid meer op te geven om concurrerend te kunnen zijn. Ze schrijven: ‘Er komt een publieke voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle zelfstandigen.’ Als het aan hen ligt, betalen opdrachtgevers hieraan mee.

Flexwerkers van platformbedrijven

Voor flexwerkers van platformbedrijven heeft de PvdD ook ambitieuze plannen. Daarvoor wil de partij een landelijk fonds oprichten, waaruit premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen voor hen worden betaald. Dit fonds moet grotendeels betaald worden door de platformen zelf en wordt aangevuld door het Rijk. “(Inter)nationale platformbedrijven die deze voorwaarden niet accepteren, wordt de toegang tot de Nederlandse markt geweigerd”, schrijft de PvdD.

Ook pleit de partij voor de afschaffing van de nieuwe Pensioenwet. Volgens de PvdD maakt deze wet onze pensioenen afhankelijker van onzekere beurskoersen. Daarnaast moeten mensen die een zwaar beroep hebben gehad met 65-jaar al AOW kunnen krijgen en moet een eerder pensioen mogelijk zijn in ruil voor een aangepaste AOW-uitkering.

Inperking aantal contractvormen 

Daarnaast wil de PvdD het aantal verschillende arbeidscontracten beperken. De partij wil de mogelijkheden beperken tot vaste- en tijdelijke contracten voor regulier werk, uitzendcontracten om ziekte of grote drukte op te kunnen vangen en zelfstandigencontracten voor zzp’ers. Uitzendkrachten moeten daarbij dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als andere medewerkers. Zo hoopt ze schijnzelfstandigheid te kunnen bestrijden. 

Dit lijkt op het ‘drie rijbanen-voorstel’ dat gedaan werd door de Commissie Borstlap. Het is nog niet duidelijk wat er precies bedoeld wordt met een ‘zelfstandigencontract’ en de beperkingen die hieraan zitten.

Vergunningsplicht uitzendbureaus

Ook dient er een vergunningsplicht te komen voor uitzendbureaus, om zo de ‘wildgroei’ aan uitzendbureaus te verkleinen. De partij maakt zich met name zorgen om wat zij omschrijven als ‘een bedenkelijke manier van werken’ van sommige uitzendbureaus. Daarmee gaan zij verder dan de maatregelen van het huidige (demissionaire-) kabinet: die willen enkel een certificeringsplicht.

Terugdringen arbeidsmigratie

Ook wil de PvdD strengere regels om de uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Zij moeten gelijke lonen en rechten krijgen als andere, niet-arbeidsmigranten. Daarnaast mogen commerciële bedrijven niet meer zowel werkgevers als huurbaas zijn, om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Verder pleit de partij, net als de SP, voor de herinvoering van tewerkstellingsvergunningen voor werknemers van binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Tot slot willen zij ook een einde maken aan subsidieregelingen om werknemers naar Nederland te halen, zoals de expatregeling. 

Zinvol werk

Net als GroenLinks/Partij van de Arbeid houdt de Partij voor de Dieren  een pleidooi voor zinvol werk. Volgens de partij verspillen we veel van onze arbeidskracht aan werk dat niet bijdraagt aan de samenleving en waar we niet gelukkig van worden. Zij wil daarom bijvoorbeeld veel mensen die nu in vervuilende sectoren werken, stimuleren om zich om te laten scholen voor beroepen die bijdragen aan het verduurzamen van Nederland, zoals het isoleren van huizen. 

Pilots voor basisinkomen

De PvdD pleit voor het beginnen met pilots voor het basisinkomen. Dit zou de onderhandelingsmacht van de medewerker moeten versterken en iedereen inkomenszekerheid moeten bieden. De partij wil dit uitvoeren door iedereen een vast maandelijks bedrag uit te keren of door een negatieve-inkomstenbelastingconstructie voor mensen met een laag of geen inkomen. 

Daarnaast wil de partij onderzoeken hoe mensen ‘sociaal kapitaal’ kunnen opbouwen, als een tegengewicht voor regulier kapitaal. Door het verrichten van ‘maatschappelijk zinvol geachte activiteiten’, moeten burgers sociaal kapitaal kunnen opbouwen. Dat zouden zij moeten kunnen inzetten om bepaalde basisbehoeften, zoals eten of woonruimte, te kunnen betalen.

AANVULLENDE ARTIKELEN