Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

Een paar fragmenten uit dat programma om de visie van D66 op zzp’ers duidelijk te maken, in context van de gehele arbeidsmarkt.

D66 maakt in haar programma duidelijk dat de partij zich zorgen maakt over de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen insiders en outsiders. Die tweedeling ziet de partij ook onder zelfstandigen. “ Aan de ene kant zelfstandigen hebben die welvaren bij de gevonden flexibiliteit en ondernemerschap. Aan de andere kant zien we zelfstandigen die grote moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, laat staan dat ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten of sparen voor hun pensioen.”  

“Hervorming van de arbeidsmarkt is nodig om de ongewenste gevolgen van flexibilisering te beperken en de harde tweedeling te doorbreken.” D66 wil daarom het voor werkgevers simpeler maken mensen aan te nemen en voor werknemers zorgen we dat werken lonend wordt. Daarnaast wil D66 dat ‘de muren tussen vast en flex werk” minder groot worden.  

Samenvatting standpunten

AOV Collectief, laagdrempelige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp (met acceptatieplicht), Maar niet verplicht.
Pensioen Drempel verlagen, vereenvoudigen.

individuele pot; keuzevrijheid; AOW flexibel

Wet DBA Vervangen door een “Zelfstandigenverklaring”.

Rol voor arbeidsinspectie t.a.v. bestrijding schijnzelfstandigheid

Zelfstandigenaftrek Niet veranderen

 

Uitwerking

Een aantal concrete voorgestelde maatregelen uit het programma (letterlijke citaten ) :

  • Gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen: D66 wil dat de keuze om zelfstandig ondernemer te worden, of de keuze om een zzp’er of werknemer in te huren, minder gedreven wordt door regelgeving en fiscale behandeling. Wij maken het aantrekkelijker voor mensen om werknemer te zijn door, analoog aan de zelfstandigenaftrek, een werknemersaftrek te introduceren. Daarmee wordt het verschil tussen werknemers en zelfstandigen kleiner zonder dat de zelfstandigen er op achteruit gaan.
  • Werknemers & Werkgevers: Eén arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers waarbij er sprake is van één contract, het contract voor onbepaalde tijd.Kleine werkgevers moeten het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief kunnen verzekeren.
  • Zelfstandigen toegang tot verzekeringen en pensioen: Wij willen dat het makkelijker wordt voor zelfstandigen om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en te sparen voor hun pensioen. Als ze dat zelf willen. Daarom breiden we de mogelijkheden voor zelfstandigen uit om deel te blijven uitmaken van het pensioenfonds waar zij in spaarden toen zij nog werknemer waren of tot een pensioenvoorziening toe te treden wanneer zij nooit werknemer waren. In de door ons gewenste evolutie van ons gehele pensioenstelsel wordt het sparen door zelfstandigen verder vereenvoudigd.
  • Een simpele opvolger van de VAR: Ter bestrijding van misbruik van zelfstandigenregelingen, de zogenaamde schijnzelfstandigenconstructie, is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door een nieuwe regeling. De invoering is nog zeer recent, maar gaat nu al gepaard met te veel bureaucratische rompslomp en onduidelijkheid. D66 wil daarom zo snel mogelijk een sterk versimpelde verklaring invoeren waarmee zelfstandigen hun status kunnen bevestigen – een zelfstandigenverklaring. Daarbij gaan we uit van vertrouwen en kiezen we voor minder bureaucratie. Uiteraard met handhaving en duidelijke straffen in geval van misbruik.
  • Zekerheid voor zelfstandigen: Vooral bij laagbetaald werk zien wij dat de machtsverhouding tussen opdrachtgever en zelfstandige scheef is. In dat deel van de arbeidsmarkt hebben werknemers soms geen andere keuze dan zelfstandige te worden, met verlies van de zekerheden van werknemers, maar vaak zonder de voordelen van het ondernemerschap. Wij willen dat ook deze zelfstandigen altijd de zekerheid hebben dat zij kunnen rondkomen, pensioen kunnen opbouwen en zich kunnen verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.