Zzp’ers werken niet op een eiland. Nu ja, sommigen wel. Het percentage zzp’ers op de Waddeneilanden ligt flink hoger dan in veel andere delen van Nederland. Wat we bedoelen: zzp’ers zijn onderdeel van de (arbeids)markt. En dus heeft ook het bredere arbeidsmarktbeleid mogelijk impact op de positie van zzp’ers.

Het pallet aan wensen en ideeën is bont. Van fiscale prikkels om meer uren te werken per week (voor zzp’ers) tot meer aandacht voor opleiding. Van het aantrekkelijker maken van werkgeverschap (zodat mensen niet starten als zzp’er) tot het (forst) beperken van arbeidsmigratie.

Een overzicht van de standpunten per partij

VVD Volgens de partij hebben ondernemers last van ‘een onmogelijke kluwen aan verwachtingen, verplichtingen en lasten’ en daar wil de partij iets aan doen. 
D66
 • Om schijnzelfstandigheid aan te pakken in publieke sectoren, wil de partij werkenden grotere regie geven. Zo willen zij dat de lonen beter worden, werktijden flexibeler worden en er meer keuze komt in de keuze van diensten.
 • D66 wil de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren verkleinen door opleidingen aantrekkelijker te maken, onder andere door een lager collegegeld.
 • Ook wil D66 een flinke verhoging van het minimumloon, al vertellen zij niet hoeveel die verhoging zou moeten zijn.
GL/PvdA
 • Tijdelijke oproepkrachten, flexwerkers en zzp’ers verdienen bescherming en mogelijkheden om zich te verenigen. 
 • (Vast) contract moet de norm worden. Door afschaffing WW-premies moet het voor werkgevers financieel aantrekkelijk worden om mensen vaste contracten aan te bieden. 
 • Afschaffing dat nuluren- en oproepkrachten afgeschaft worden
 • De partij wil een persoonlijk ontwikkelingsbudget instellen om het gemakkelijker te maken voor mensen om zich om te laten scholen
 • Verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur voor iedereen boven de achttien.
 • De partij wil sectorale minimumtarieven voor zzp’ers die minimaal gelijk zijn aan volledige kosten van een werknemer in loondienst 
 • De overheid moet meer mensen in dienst nemen in plaats van werk te outsourcen. Ook moet het aanbieden van vaste contracten worden gestimuleerd door de looptijd van aanbestedingen en subsidies te verlengen. 
 • Aantal zzp’ers in de zorg moet teruggedrongen worden door een maximum in te stellen voor het aantal zorg zzp’ers dat een instelling mag inhuren. Medisch specialisten moeten ook weer in loondienst.  
PVV PVV vindt dat de EU zich niet moet bemoeien met de Nederlandse sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
CDA
 • Het minimumloon wordt tevens opgeschroefd, ‘om de bestaanszekerheid van werkende armen te vergroten.’
 • Senioren ‘moeten sneller en gemakkelijker aan het werk kunnen’ en voor ouderen die langer willen doorwerken wordt de mogelijkheid gecreëerd om later hun AOW op te nemen
 • Het CDA wil zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen door middel van sociale ontwikkelbedrijven, de invoering van de basisbaan, de invoering van de maatschappelijke diensttijd en de verdere uitwerking van het leven lang ontwikkelen-traject. Voor dit laatste willen zij een persoonlijk ontwikkelingsbudget introduceren. 
 • Het CDA wil het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt laten afnemen, o.a. door aantrekkelijker maken van het in dienst nemen van het personeel
 • In de zorg wil CDA maximum aan aantal zelfstandigen met zorgfunctie
SP
 • Het minimumloon omhoog naar 16 euro per uur
 • De SP willen het voor kleine en startende bedrijven makkelijker maken om te lenen met een nationale investeringsbank
FVD Partij voor de Dieren wil veel mensen die nu in vervuilende sectoren werken, stimuleren om zich te laten omscholen voor beroepen die bijdragen aan het verduurzamen van Nederland, zoals het isoleren van huizen.
PvdD De partij pleit voor een ‘rechtvaardiger belastingstelsel’, waarbij “(meer) werken altijd moet lonen.”
CU
Volt
JA21
 • JA21 wil meer aansporen tot  bij- en herscholing om de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden. Dit wil de partij bereiken door de positie van mbo-opleidingen te verbeteren. 
 • Ook willen zij uitkeringsgerechtigden verplichten tot werk, zoals groenonderhoud, straten vegen of schoonmaakdiensten.
 • Verder wil JA21 de verplichting tot loonbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers terugbrengen tot 1 jaar. Na 2028 willen zij de mogelijkheden voor een stelselwijziging hierin onderzoeken.
SGP De partij wil de verplichte loondoorbetaling bij ziekte verkorten van twee jaar naar anderhalf jaar. 
DENK
 • Flexibilisering tegengaan: vast contract aantrekkelijker maken. Onder andere door werkgevers te ontzien en het tweede ziektejaar te collectiviseren. 
 • Om- en bijscholingsbudget als vervanging van het STAP-budget, specifiek voor praktisch opgeleiden en lage- en middeninkomens
50PLUS
 • 50PLUS wil een minimumtarief invoeren voor zzp’ers van ten minste 200% van het minimumloon.
 • Als mensen minder verdienen dan 200% van het minimumloon dienen de werknemersrechten
 • beschermd te worden
BBB
 • De BBB wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen zo snel mogelijk dichten. Hoe zij dit concreet wil realiseren wordt niet duidelijk. 
 • Om het toetreden van vrouwelijke arbeidskrachten te bevorderen, wil de BBB een stelsel ontwerpen om kinderopvang betaalbaar te maken. Hiervoor zou elke medewerker, ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger slechts een kleine bijdrage voor kinderopvang hoeven te betalen.
 • Daarnaast wil de partij een ‘nationale werkgarantie’ voor mensen met banen die minder toekomstperspectief hebben.
 • BBB wil een maximering voor zzp-tarieven instellen ten opzichte van het tarief van iemand in vaste dienst. 
BIJ1
 • BIJ1 wil de 40-urige werkweek afschaffen en terugbrengen naar 30 uur per week. 
 • Het partnerverlof gelijktrekken met kraam- en bevallingsverlof en krijgen beide ouders 100% doorbetaald.
 • De partij wil de Participatiewet afschaffen en mensen met een beperking evenveel betalen als vakgenoten zonder beperking.
 • BIJ1 is van mening dat bedrijven en werkplekken democratisch bestuurd moeten worden en in handen van werknemers moeten komen i.p.v. bedrijfseigenaren.
Piratenpartij – De Groenen
 • De Piratenpartij – De Groenen willen een ‘toereikend minimumloon’ conform Europese norm. Dit komt in de regel uit op ongeveer €14
 • Daarnaast pleit de Piratenpartij voor een een onvoorwaardelijk basisinkomen. 
 • De Piratenpartij wil een strengere handhaving van het mededingingsrecht. Hierdoor zou een wet als de wet DBA onnodig zijn, omdat werkgevers geen voordeel meer hebben bij schijnzelfstandigheid. 
BVNL
NSC
 • De partij wil de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren waar grote tekorten zijn (onderwijs, zorg) deels verhelpen met een ‘leerpaden’-traject naar Deens model.
 • Daarnaast willen zij een ‘hernieuwd aanvalsplan’ voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt realiseren. Hiermee willen zij het voor werkgevers gemakkelijker maken om deze mensen in dienst te nemen, onder meer door omscholing, no-riskpolis, loonkostensubsidie en jobcoaching.
Splinter
LP (libertaire partij)
LEF Splinter wil dat mensen met neurodiverse kwaliteiten optimaal benut kunnen worden op de arbeidsmarkt. Daarom willen zij banen en functies aanpassen aan deze vaardigheden. Dit zou de krapte op de arbeidsmarkt verminderen en het aantal mensen dat daardoor werkloos is weer aan werk helpen.
Samen voor Nederland
Nederland met een PLAN
 • NLPlan wil het minimumloon verhogen naar €15 per uur. Daar moeten ook hogere uitkeringen aan gekoppeld worden. Ook moet het minimumjeugdloon voor volwassenen afgeschaft worden. Lonen moeten automatisch meestijgen met de prijzen (automatische prijscompensatie).
 • De schuldenlast die is opgebouwd tijdens de corona lockdowns moet gedeeltelijk kwijtgescholden worden.
PartijvdSport PartijvdSport wil jongeren beter voorbereiden op de arbeidsmarkt door een maatschappelijke diensttijd te introduceren (MDT). 

ARTIKELEN OVER DIT THEMA

OVERIG NIEUWS